Άρθρο 1.
Ονομασία:
Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Άρθρο 2.
Έδρα της ΟΕΣΚΣ είναι η Στοκχόλμη.

Άρθρο 3.
Σκοποί της ΟΕΣΚΣ είναι:
1. Η διατήρηση και καλλιέργεια της εθνικής, γλωσσικής, πολιτιστικής και πολιτισμικής μας ταυτότητας στo πλαίσιο μιας πολυπολιτιστικής κοινωνίας στη Σουηδία και η προβολή τους.
2. Ο συντονισμός, η υποστήριξη και η προβολή του έργου των Κοινοτήτων/Συλλόγων.
3. Η εκπροσώπηση των Ελλήνων της Σουηδίας και η προώθηση των προβλημάτων τους.
4. Η καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων τόσο στο κοινωνικό επίπεδο όσο και στην αγορά εργασίας για την επίτευξη της ισότητας με τον ντόπιο πληθυσμό.
5. Η αγωνιστική παρέμβαση σε θέματα εθνικού και κοινωνικού χαρακτήρα της πατρίδας μας και η προβολή τους στη Σουηδία και στο διεθνή χώρο.
6. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες για την προάσπιση της ειρήνης και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Άρθρο 4.
Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες/Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

Άρθρο 5.
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών:
1. Η συνεργασία με υπηρεσίες, φορείς οργανώσεων, ατόμων της Σουηδίας και της Ελλάδας για την πραγμάτωση των σκοπών.
2. Η συνεργασία με άλλες παροικιακές οργανώσεις στη Σουηδία για την προώθηση κοινών στόχων.
3. Η συνεργασία με ελληνικές οργανώσεις στην Ευρώπη.
4. Μέσα μαζικής επικοινωνίας.
5. Η χρησιμοποίηση κάθε άλλου μέσου που θεωρείται σκόπιμο για την προώθηση των προβλημάτων μας.

Άρθρο 6.
Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται όλοι οι ελληνικοί σύλλογοι και κοινότητες της Σουηδίας που:
1. Έχουν 15 τουλάχιστον εγγεγραμμένα μέλη και όργανα εκλεγμένα με δημοκρατικό τρόπο.
2. Έχουν δημοκρατικό χαρακτήρα.
3. Αποδέχονται το παρόν καταστατικό.
4. Ζήτησαν με γραπτή αίτηση την είσοδό τους στην ΟΕΣΚΣ. Αρμόδιο να κρίνει την αίτηση αυτή είναι το Δ.Σ. της ΟΕΣΚΣ. Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. το θέμα κρίνεται τελικά από το Συνέδριο, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο Σύλλογο/ Κοινότητα.
5. Εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΟΕΣΚΣ. Το οικονομικό έτος της ΟΕΣΚΣ καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου. Οι Σύλλογοι/Κοινότητες μέλη της Ομοσπονδίας, πρέπει να τακτοποιούνται οικονομικά το διάστημα 1 Ιανουαρίου – 15 Δεκεμβρίου. Μαζί με τη συνδρομή, πρέπει να αποστέλλεται στην ΟΕΣΚΣ κατάλογος των μελών του Συλλόγου/Κοινότητας με τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους. Ο κατάλογος αυτός και οποιοσδήποτε άλλος που περιέχει ονόματα και διευθύνσεις μελών, είναι απόρρητος ( δεν δίδεται σε κανένα και φυλάσσεται κατάλληλα ). Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ, συνοδεύονται από τον κατάλογο των μελών που ψήφισαν με τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους. Οι Σύλλογοι/Κοινότητες που δεν καλύπτουν πλήρως τα παραπάνω, εκπίπτουν από μέλη της ΟΕΣΚΣ και για να ξαναγίνουν μέλη πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής νέων μελών όπως αυτή προβλέπεται από το Καταστατικό της ΟΕΣΚΣ.
6. Τα μέλη των Συλλόγων/Κοινοτήτων δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη άλλου Συλλόγου/Κοινότητας που είναι μέλος της ΟΕΣΚΣ.
7. Μέλη στην ΟΕΣΚΣ γίνονται μόνο ένας Σύλλογος/Κοινότητα σε κάθε Δήμο της Σουηδίας. Εξαιρούνται οι Δήμοι: Gislaved, Anderstorp, Helsingborg που έχουν δύο και Στοκχόλμης που έχει τρεις (Στοκχόλμης, Β. Στοκχόλμης, Ν. Στοκχόλμης).
8. Επίσης, μέλη γίνονται οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι που δρούν και υπάρχουν στη Σουηδία, μόνο ένας σύλλογος σε κάθε σουηδικό νομό.